Deputy Sheriff Otto R. Ellinger

Deputy Sheriff Otto R. Ellinger