Deputy Sheriff Stephen Douglas Sorensen

Deputy Sheriff Stephen Douglas Sorensen